Google Alerts je mocný nástroj pro zís­kávání odka­zo­vých pří­le­ži­tostí, moni­to­ringu a množství dal­ších sledovacích aktivit. Je poskytovaný zdarma, což je bezesporu jeho velkou výhodou. Bohužel je velmi často přehlížen. Neboť veřejnost nemá o nástroji Google Alerts zatím ještě dostatečné povědomí. Smysl článku “návodu” tak bude napravit tuto skutečnost a přinést vám bližší informace. V konečném výsledku budete moci objevit skryté možnosti Google Alerts a začít tak sledovat výskyt slov či frází ve vyhledávání, které mají pro vaše podnikání relevantní význam.

Další výhody….

hosting-google-alerts-spyChvilku zůstaneme ještě u výhod, než přejdeme k názorným ukázkám a jednotlivým vyhledávacím operátorům. Jednou z výhod Google Alerts je automatické upozornění na váš e-mail vždy, když bude nalezen nový výsledek odpovídající vašemu požadavku  ”alertu”. Eventuálně se aktualizuje váš RSS zdroj. Možné je zvolit si i samotnou frekvenci odesílání emailů. Je tedy pouze na vašem rozhodnutí, zda-li obdržíte email, jakmile bude nalezen nový výsledek, či obdržíte jednou týdně nebo denně celkový souhrn nalezených výsledků.

Nyní možná vyvstává otázka: “Co když se požadované klíčové slovo vyskytne denně na internetu třeba stokrát?”. Nebojte, nedojde k zasycení vaší poštovní schránky. Stačí jen blíže specifikovat požadavek například tím, že u Google Alerts zvolíte požadovaný typ výsledku. Máte na výběr, zda-li klíčové slovo má být obsaženo v kategorii zprávy, či se vyskytne na některém z blogu,  v diskuzi, v knize nebo videu. Samozřejmě je možné sledovat vybrané slovo ve veškerém vyhledávání tzn. ve všech výše zmíněných kategoriích.

K čemu se používají…

Nejčastěji se alerty ve světě  využívají ke sledování URL adresy, konkrétního jména osoby, názvu společnosti a specifického klíčového slova.
Sledování např. vaší URL adresy pomocí Google Alertů vám poskytne aktuální přehled o tom, kdy, kde a kdo se o vás na internetu pravě zmiňuje. Pojďme to trochu rozdělit na pár sledovacích kategorií, které se vám mohou hodit.

GoogleAlerts1

Moni­to­ring brandu

Asi první Google Alerts, který si nastavíte, budou z této kategorie. Ano, nejčastěji lidé sledují výskyt vlastního brandu “značky”. Zís­ká­te tak komplexní infor­mace o zmín­kách brandu na inter­netu. Je možné, že bude docházet ke kolizím v případě, že existuje na trhu podobný produkt, značka či jméno.

Pří­klady dotazů pro Google Alerts:

 • google-apps.cz OR GoogleApps OR www.google-apps.cz
 • Jan Zítko OR JanZítko
 • GoogleCloud OR GoogleApps OR [SubBrands…]

Moni­to­ring konkurence

Další z možností  je použít Google Alerty pro sledování zmínek o vaší kon­ku­renci. Příklady dotazů jsou totožné s monitoringem vlastního brandu.  Opět se vám tak dostane ucelený přehled, kde, kdy, co a kdo o nich píše.

Moni­to­ring obsahu konkurence

Další ze způsobů je možnost sledovat obsah přímo u vaší konkurence např.  jejich aktuální články. Jakými způso­by se snaží rozšiřovat svůj obsah? Je možné něco z jejich stra­te­gie vyu­žít i ve své obsa­hové strategii? Stačí přidat operátor site: a specifikovat požadovanou doménu, viz. příklady. Je možné přidat další operátory pro bližší specifikaci. Například  má-li konkurence více produktů a vás zajímá jen jeden z nich.

Pří­klady dotazů pro Google Alerts:

 • site:netmail.cz AND GoogleApps
 • site:VaseKonkurence.cz

Moni­to­ring příležitostí

Další využití najdete v případě, zajímá-li vás na internetu nějaká specifická potřeba, žádost, kterou máte následovně ve své moci v rámci podnikání uspokojit či využít. Např. nějaká firma napíše do veřejné diskuze, že hledá implementátora služeb Google Apps. Google brzy požadavek zaindexuje do svého vyhledávání a vy následovně díky Google Alertu, který máte nastavený a třeba i specifikovaný přímo na vyhledávání v diskuzích, obdržíte email s upozorněním na danou žádost. Nyní je již na vašem rozhodnutí, zda budete na danou potřebu  reagovat či ne. Díky slovu za uvozovkami dostanete relevantní výsledky a ne např. Hledáme implementátora Office 365. Eventuálně můžete přidat operátor OR Office365 a do diskuze vstoupit s tím, že Google Apps je lepší volba.

Pří­klady dotazů pro Google Alerts:

 • “Hle­dáme implementátora” GoogleApps
 • “Požadujeme migraci na” GoogleApps
 • “Hledám články o” GoogleApps

Moni­to­ring dotazů

Výborná pří­le­ži­tost pro inspi­raci v tvorbě obsahu a záro­veň mož­nost budo­vat svoji značku v oboru je moni­to­ring a následná práce s dotazy. Dob­rým začátkem je sle­do­vat dotazy, na které máte odpo­vě­di na Vašem webu. Příklad: Vytvo­řili jsme člá­nek na téma “Proč přejít na cloudové služby Google Apps”, proto má nyní pro vás cenu sle­do­vat dis­kuze  vzta­hu­jící se k tomuto tématu s mož­ností pomoct a pří­padně dopo­ru­čit svůj obsah tedy odpovědi.

Pří­klady dotazů pro Google Alerts:

 • Jak vybrat * GoogleApps
 • Proč * GoogleApps
 • Co je * GoogleApps

Pár vět na závěr…

Nezapomeňte využívat v dota­zech ope­rá­tory jako “OR”, “AND”, “”, “+” a mno­hé dal­ší. Umožní Vám to zamě­řit se pouze na rele­vantní obsah a nemuset se denně potýkat s hro­ma­dou neza­jí­ma­vých informací.

Díky Google Alertům můžete vytvořit až 1 000 sledovacích dotazů, které budou neustále hlídat váš trh působnosti. Již se Vám nestane, že by vám unikla zajímavá novinka, zpráva nebo že byste byli překvapeni z jednání vaší konkurence. S Google Alerty se vždy včas dozvíte, co se ve světě kolem vás děje!

Tvorbu dotazů pro Google Alerts, proveďte skrze níže uvedený link:
http://www.google.cz/alerts?hl=cs

Více informací k jednotlivým vyhledávacím dotazům na oficiální podpoře Google: https://support.google.com/websearch/answer/136861

GoogleAlertsDetaiils

Autor článku: Jan Zítko (www.google-apps.cz)